Please run JS

COOKIES POLICY


Polityka ochrony danych osobowych


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. Zapewniamy, że w ramach naszej działalności kładziemy duży nacisk na to, by Państwa dane chronić. Mamy nadzieję, że zapoznanie się z tymi informacjami pozwoli Państwu zrozumieć, dlaczego prosimy o dane osobowe, w jakim celu je wykorzystujemy, a także zapozna Państwa z prawami, jakie przysługują każdej osobie, której dane przetwarzamy.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką i zasadami przetwarzania danych osobowych. Jeśli po jej przeczytaniu będą Państwo mieli dalsze pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt.


1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Garden Spot Int. Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Kostrzewskiego 14, 62-022 Rogalinek (dalej GS);

Garden Spot Int. sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań—Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000730684, posiada kapitał zakładowy 5 000 zł, numer NIP 777-167-38-70 oraz numer REGON 380126844. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się pod numerem telefonu 61 622 95 20, oraz poprzez adres poczty elektronicznej danuta@gardenspot.pl

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

2. Ochrona danych

Ochrona danych osobowych naszych klientów jest dla nas wartością nadrzędną. Budowanie pozytywnych i opartych na uczciwych zasadach relacji z klientami traktujemy priorytetowo. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na GS;
b) realizacji umów zawartych z Panią/Panem;
d) marketingu bezpośredniego
e) wykonania ciążących obowiązków prawnych
(w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji);
f) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;
g) weryfikacji wiarygodności płatniczej;
h) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
Na naszej stronie internetowej znajdują się również odnośniki do serwisów społecznościowych. W celu poznania polityk prywatności stosowanych przez te portale zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych tych podmiotów.

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt.3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

W ramach naszej działalności udostępniamy Państwa dane naszym dystrybutorom, agentom i pośrednikom, za pomocą których prowadzimy sprzedaż produktów. Państwa dane mogą być przekazane również zewnętrznym firmom marketingowym, z których usług korzystamy, a także firmom informatycznym, firmom hostingowym, księgowości, a także kancelariom prawnym.

Nie przekazujemy danych podmiotom z krajów trzecich, tj. znajdujących się poza Unią Europejską, chyba że kraj trzeci będzie gwarantował równorzędną ochronę tych danych.

Nie sprzedajemy Państwa danych w celach marketingowych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2 lub do czasu ich wycofania. Po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),w przypadku, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.


7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Garden Spot Int. sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.


8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.


9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.


10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


11. Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony www.gardenspot.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie powiadomimy Państwa drogą elektroniczną (na wskazany adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

ADDRESS

Garden Spot Int. sp. z o.o.
Kostrzewskiego 14 St., 62-022 Rogalinek, Poland